www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
piatok 19.4.2019

Meniny oslavuje
Jela

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Zariadenie pre seniorov Lučivná


Nezisková organizácia ALTREA je vedená v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Krajským úradom v Žiline.

Registračné číslo: OVVS/NO - 6/00

Zriaďovateľ: GOEX s.r.o., Karmínová ul. č. 1, 010 03 Žilina
IČO: 31 378 676

Prevádzkovateľ: ALTREA n. o., Karmínová ul.č.1, 010 03 Žilina
IČO: 36149829

Platná legislatíva: Nezisková organizácia ALTREA je právnická osoba poskytujúca sociálne služby v zmysle:
- Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Poskytované služby: Zariadenie pre Seniorov poskytuje podľa § 35:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálnu rehabilitáciu
- ošetrovateľskú starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
- utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť

Štatutárny orgán: riaditeľ: Ing. Ladislav Vagner

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.,
Legionárska 1, 012 20 Žilina

Číslo bežného účtu: 184221923/7500

--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko