www.altrea.sk
--- Vitajte! ---

Dnes je
pondelok 20.5.2019

Meniny oslavuje
Bernard

--- Počítadlo ---

Počet návštev:
Počet návštev


W3C valid


Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov


V súlade s § 35 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa v Zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
2. sociálne poradenstvo
3. sociálna rehabilitácia
4. ubytovanie
5. stravovanie
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
7. osobné vybavenie

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak zariadenie neposkytuje opatrovateľskú starostlivosť podľa §22 /zdravotnícke výkony podľa katalógu zdravotníckych výkonov vydaných MZ SR/.

Postup pri prijati do zariadenia


Pre prijatie do zariadenia je potrebné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov. Potrebné rozhodnutie sa vybavuje v mieste trvalého bydliska žiadateľa (obecný alebo mestský úrad) na základe písomnej žiadosti o sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. Klient môže byť prijatý do zariadenia aj za predpokladu, že rozhodnutie nebolo vydané a jeho vystavenie je v procese konania.

V deň nástupu je potrebné priniesť:
-Občiansky preukaz
-Preukaz poistenca
-Kompletnú zdravotnú kartu
-Potvrdenie od obvodného lekára o Vyradení z evidencie
-Kópiu sobášneho alebo rodného listu
-Výmer o dôchodku

Nástup do zariadenia je možný len v dohodnutom temíne. Potrebné je osobné veci označiť priezviskom ( vyšiť, alebo označiť fixou na textil).


--- Dary ---
© 2010 design by VaMo & code by vavrosko